ساختار تشکیلاتی

ریاست عمومی انجمن محصلین طب افغانستان شامل:

مسئول عمومی
معاونیت توسعه یی
معاونیت اجرائی
مسئول مالی
کوردیناتورهای کمیته ها

کمیته های انجمن محصلین طب افغانستان شامل:

کمیته فرهنگی (SCORA)
کمیته تحقیق (SCORE)
کمیته صلح و حقوق بشر (SCORP)
کمیته صحت عامه (SCOPH)
کمیته آموزش های طبی (SCOME)
کمیته تبادل محصل (SCOPE)

ریاست عمومی انجمن – تیم 2020

احمد نیازی

مسئول عمومی و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

ahmadniazi000@gmail.com

فرشید حسام

معاون عمومی و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

farshidhasam@gmail.com

حکمت واعظ

معاون اجرائی و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

hekmatwaez58@gmail.com

مرتضی نورمحمدی

مسئول مالی و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

murtezaazimi786@gmail.com

مژگان احمدی

کوردیناتور کمیته های فرهنگی و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

Mozhganahmadi420@gmail.com

نصیبه رزاقی

کوردیناتور کمیته های تحقیق و بنیانگذار انجمن محصلین طب افغانستان

nosaibah.razaqi@gmail.com

صابره مومند

کوردیناتور کمیته های صلح و حقوق بشر انجمن محصلین طب افغانستان

merzayee.124@gmail.com

سید انس سادات

کوردیناتور کمیته های صحت عامه انجمن محصلین طب افغانستان

Sayedanas561@gmail.com

خوشحال سعیدی

کوردیناتور کمیته های آموزش های طبی انجمن محصلین طب افغانستان

khoshalkdrr@gmail.com

گلالی فیضی

مسئول تبادل محصل کمیته تحقیقات علمی انجمن محصلین طب افغانستان

d2gulalaifaizi.kmu@gmail.com

امید تابش

مسئول ارتقا ظرفیت و بنیانگذار انجمن در فدراسیون بین المللی محصلین طب افغانستان