موضع امسا پیرامون اتفاقات اخیر و موضع گیری حکومت در برابر تحصیل زنان و ممنوعیت کاری در ادارات غیر دولتی

انجمن محصلین طب افغانستان اتفاقات اخیر و موضع گیری حکومت در برابر تحصیل زنان و ممنوعیت کاری زنان در ادارات غیر دولتی را به شدت محکوم میکند.

این موضع غیر اسلامی، غیر شرعی و غیر انسانی نه تنها نیم پیکر جامعه را از صحنه دور میکند بلکه نیم دیگر جامعه را فلج خواهد ساخت.

از آنجاییکه این نهاد به همت و همکاری خانم ها تهداب گذاری شده است و از زمان آغاز، پیشرفت اش بر بازوان توانمند همین خانم ها بوده، از پذیرش چنین خواسته ای ابا میورزیم.

لهذا با توصل به شعار #یا_همه_یا_هیچکس به تلاش و مبارزه ی مان با این بی عدالتی ادامه میدهیم.

About the Author

Ahmad Neyazi

Ahmad Neyazi - احمد نیازی : http://amsa-afghanistan.org/Blog/ahmad-neyazi/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may also like these