کمیته تحقیقات

۱ : ارتقاي دانش ، نگرش و عملكرد اعضاء در امر تحقیق.

 ۲ : ارتقاي نگرش مثبت به انتقادپذيري و انتقاد كردن در فعاليتهاي علمي – تحقیقي.

۳ : تقويت رشد علمي و توان علمي در بهره گيري بهينه از علوم طبی.

 ۴ : فراهم سازي زمينه حضور اعضاء در مجامع علمي – تحقیقي داخل و خارج كشور.

۵ :  بهينه سازي كيفي و كمي فعاليت هاي تحقیقي در نظام تحقیقي علوم طبی كشور.

 ۶ : آموزش جهت كسب آگاهي از اجزاي يك طرح تحقیقي جهت تهيه طرح تحقيقاتي.

۷ : آموزش دانشجويان تا حد كسب توانايي در نگارش يك طرح تحقیقي و مقاله.

 ۸ : آموزش دانشجويان جهت كسب آگاهي از اجزاي يك مقاله تحقیقي.

 ۹ : فراهم نمودن زمينه مناسب جهت بهره گيري در مشاوره طرح هاي تحقیقي.

 ۱۰ : فراهم نمودن زمينه مناسب جهت حضور به عنوان مجري يا همكار اصلي در يك طرح تحقیقي.

۱۱ : ارتقاي نگرش مثبت به كار گروهي در فعاليتهاي تحقیقي – علمي.

About the Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may also like these